Historie ZKO Kutná Hora

image


   Tato rubrika je psána především podle kroniky kynologů v Kutné Hoře. Budu se snažit z kroniky vytáhnout pouze stručná fakta a to ze dvou důvodů. Prvním je obsáhlost materiálů a druhým důvodem je, že kroniku vedlo během minulých padesáti let několik kronikářů a každý z nich byl při psaní ovlivněn jak situací uvnitř klubu, tak svým náhledem na situaci politickou.
  První kronikář zmiňuje, že základy kutnohorské kynologie byly položeny během druhé světové války, kdy se začalo scházet několik lidí, které spojoval zájem o kynologii. Cvičili kde se dalo a přesto založili kynologický klub, který už v roce 1947 pořádal výstavu služebních plemen psů a kde se sešlo asi 140 účastníků. Výstavy se uskutečnily i v následujících letech, poslední v roce 1950. Roku 1952 se klub rozpadl poté, co jeho členové byli nuceni ke vstupu do Svazarmu. V padesátých letech, jeden ze zakládajících členů pan Kmoníček koupil a věnoval klubu pozemek, což se ukázalo jako velice důležité o mnoho let později, protože na tomto základě máme dnes ve vlastnictví pozemek (jiný, vyměněný), kde nyní sídlíme.
1955 – obnovení klubu poté, co se dalo dohromady několik lidí, kteří už byli ochotni tuto činnost vykonávat pod Svazarmem.
1961 – slavnostní otevření klubovny na cvičišti „Za havírnou“ a její kolaudace. V tomto roce je zmínka o předání psa jednoho člena na Kubu a i když kronika mluví jen o tom jednom, podle pamětníků jich časem bylo více. Velice pochvalně je psáno o vojínovi Miroslavu Melicharovi (dnes předseda výboru Stč. krajské kynologické organizace), který pomáhal se stavbou klubovny i s výcvikem.
1963 – MNV K. Hora zamítá žádost o oplocení cvičiště a postavení kotců. Z vlastních zdrojů je koupeno pletivo a postaven plot po jedné straně cvičiště. Náčelníkem je F. Výborný a hlavním výcvikářem F. Eberhart.
1965 – v březnu se na schůzi rady řeší vyloučení kynologů z řad Svazarmu. V říjnu byl obdržen příkaz k převedení evidence členů ze Svazarmu do chovu drobného zvířectva. V prosinci všichni členové klubu s tímto vyjadřují nesouhlas a někteří vystupují z členství ve Svazarmu.
1966 – V lednu je zrušen klub kynologie Svazarmu a vzniká klub kynologie pod SCHDZ.
1968 – byla pořádána III. celostátní výstava dobrmanů. V srpnu byl projednáván dopis z ÚV ČSCHDZ a hlasováním bylo rozhodnuto, že členové kynologického klubu v Kutné Hoře jsou pro ustanovení samostatné kynologie. Z MěNV bylo sděleno, že s cvičištěm se počítá pro jiné účely. Kynologický klub měl 49 členů.
1969 – pořádána IV. celostátní výstava dobrmanů. Během celého roku je vyvíjena aktivita ohledně místa pro nové cvičiště.
1970 – prvá zmínka o klubovém řádu, který předložil J. Hnízdo a byl přijat. Bylo jednáno o oplocení „nového cvičiště“, ale z předchozích záznamů není jasné, zda došlo k přestěhování klubu. 
1971 – byla ustanovena pobočka klubu ve Zruči. Nové cvičiště nebude zahrnuto do stavebního územního plánu. Klub má 75 členů.
1972 – jednání o dalších prostorách pro cvičiště v K. Hoře. Jednání o založení ZO SSM při kynologickém klubu. V prosinci na schůzi rady – rozeslání pozvánek na ustavující schůzi ZO SSM a předseda klubu p. Výborný se vzdává funkce předsedy. Jako nový předseda je navrhnut p. Chaloupka.
1973 – v kynologickém klubu začíná fungovat ZO SSM a jeho předseda je p. Bílý. Po jednáních na MěNV se začíná rýsovat nový pozemek pro cvičiště, ten kde sídlíme dodnes.
1974 – klub má 69 členů. Na své funkce rezignují p. Hnízdo a p. Mudra a zůstávají obyčejnými členy. Z funkce předsedy zároveň odstupuje p. Chaloupka, ale zůstává ve výboru. Nový předseda je p Eberhart.
1975 – nové cvičiště „Na rovinách“ je zařazeno do akce „Z“, ale akce se do konce roku neuskutečňuje. V září probíhá 1. ročník závodu o putovní pohár MěNV Kutná Hora. Předsedou klubu se stává p. Janoušek.
1976 – kynologie přechází opět pod Svazarm. V dubnu je uspořádán I. ročník Memoriálu K. N. Novotného. V tomto roce začalo budování cvičiště „Na rovinách“ a ještě téhož roku bylo oploceno. Podílelo se 26 lidí ze 73 členů klubu. Během roku jsou řešeny problémy s investory akce „Z“. Kromě práce na budování cvičiště se členové pod vedením p. Hnízda připravují na zkoušky ZVV1 a ZVV2.
1977 – pořádán první závod na novém cvičišti a to II. ročník Memoriálu K.N. Novotného. Na podzim pořádán III. ročník putovního poháru MěstNV Kutná Hora. Klubovna klubu je pod oplechovanou střechou.
1978 – uspořádán III. ročník Memoriálu K.N. Novotného a IV. ročník soutěže o putovní pohár Měst.NV K. Hora. Finišuje se s dodělávkami na klubovně, protože kolaudace je naplánována na konec tohoto roku. Předsedou klubu je nadále p. Janoušek.
1979 – Memoriál K.N. Novotného je pro malou účast odvolán, V. ročníku Poháru MěstNV K. Hora se účastní 10 psů. Brigády na dokončovacích pracích areálu se nekonají, protože není materiál.
1980 – začátkem roku je uspořádáno soustředění mládeže středočeského kraje. Memoriál se pořádá pouze jako okresní přebor – vzhledem k výskytu vztekliny na okrese KH. VI. ročník Poháru MěstNV K. Hora poznamenává malá účast – 6 závodníků.
1981 – začíná se pracovat na el. přípojce. Bylo uspořádáno soustředění reprezentace před ME. Na podzim je pořádán klubový závod s účastí 20 členů ZO K. Hora
1983 – kromě obvyklých zkoušek a závodů je opět pořádáno soustředění reprezentace
1984 – pod vedením manželů Červenkových se začíná cvičit „IPO“. V květnu je uspořádán 1. ročník  Kutnohorského poháru podle MZŘ IPO III. Kutnou Horu reprezentuje p. V. Peterka.
1985 – 2. ročník Kutnohorského poháru – za ZKO KH závodí p. Červeneka a p. Peterka, celkem 29 účastníků z celé republiky.
1986 – po vyhlášení výsledků 3. ročníku Kutnohorského poháru ( za ZKO KH Peterka, Horák, Červenka) byla oznámena nominace na ME, do které se dostal p. Červenka. Na ME obsadil 6. místo a byl členem vítězného družstva ČSSR.
1988 – p. Červenka se stává vítězem Kutnohorského poháru. Byla vybudována příjezdová cesta ke cvičišti s parkovištěm.
1989 – p. Červenka podruhé získává Kutnohorský pohár.
1990 – celostátní kynologická konference – schvaluje vytvoření samostatných kynologických svazů. 7. ročník Kutnohorského poháru – nominační závod na MS NO. Co všechno máme: klubovna s kuchyňkou, ubytovna, sociální zařízení, vyasfaltovaná cesta ke cvičišti s parkovištěm, osvětlení cvičiště.
1991 – byl uspořádán zájezd do SRN na mezinárodní mistrovství NO. Účast – 40 lidí a tři závodníci. Nejlépe se umístil S. Rohla na 17. místě. V tomto roce byl pořádán tradiční Kutnohorský pohár (57 účastníků) a „Přebor ČR psů pracovních plemen a mistrovství ČSFR NO“. Za ZKO KH startoval S. Rohla a kvalifikoval se na mistrovství světa, kterého se v září zúčastnil a vybojoval 17. místo (97-97-97 bodů).